Giấy mời 

Dự buổi họp mặt cán bộ viên chức đã nghỉ hưu đầu xuân 2023