Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 

Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - 2023 đủ điều kiện - tiêu chuẩn đưa ra lấy ý kiến quần chúng