Công khai kết quả trúng thầu: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 (đợt 2) của Bệnh viện Mắt Trung ương. 

Phê duyệt nhà thầu có tên dưới đây trúng thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 (đợt 2) của Bệnh viện Mắt Trung ương chi tiết như sau: