Tuyển dụng nhân viên Tiếp đón thuộc phòng Công Tác Xã Hội 

Bệnh viện Mắt trung ương tuyển dụng nhân viên Tiếp đón thuộc phòng Công tác xã hội như sau: