Tuần thứ 16 - từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021
< Tuần 16 2021 >
Thứ Hai, Ngày 12/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

08h30 – D.701

Khai giảng lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa MTE.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

 

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

Thứ Ba, Ngày 13/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa GM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

 

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

Thứ Tư, Ngày 14/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học Tiếng Anh - Khoa Giác mạc

Lid wiper epitheliopathy– Ths. Đỗ Thị Thuý Hằng

Điểm báo bác sỹ nội trú

"Association of cataract surgery and risk of diabetic retinopathy" - NT43. Đoàn Thị Thoa 

Giới thiệu sản phẩm:

“Ứng dụng công nghệ mới nhất trong phẫu thuật khúc xạ“ – Cty TNHH DKSH Việt Nam

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn, CTXH

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết CH 29 + CKI 25

TS. Lê Xuân Cung

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h30 – H.701

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 15/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định kế hoạch  đấu thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và dịch vụ vệ sinh Bệnh viện 2021 - 2022

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Thành viên Hội đồng

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

14h00 – A.308

Họp Tổ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Tổ xây dựng Quy chế

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

TS. Hoàng Cương

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

CN. Trần Thanh Trúc

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT, CTXH và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 16/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa MTE

 

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

CNTT

BGĐ, Điều dưỡng trưởng, toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

Ths. Nguyễn Duy Anh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h30 – H.701

Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ DKVM và CĐHA

Bí thư

HCQT

DKVM

Các Đại biểu có giấy mời

15h00 – A. 203

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 17/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 12/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

08h30 – D.701

Khai giảng lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa MTE.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

 

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

Thứ Ba, Ngày 13/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa GM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

 

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

Thứ Tư, Ngày 14/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học Tiếng Anh - Khoa Giác mạc

Lid wiper epitheliopathy– Ths. Đỗ Thị Thuý Hằng

Điểm báo bác sỹ nội trú

"Association of cataract surgery and risk of diabetic retinopathy" - NT43. Đoàn Thị Thoa 

Giới thiệu sản phẩm:

“Ứng dụng công nghệ mới nhất trong phẫu thuật khúc xạ“ – Cty TNHH DKSH Việt Nam

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn, CTXH

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết CH 29 + CKI 25

TS. Lê Xuân Cung

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h30 – H.701

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 15/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định kế hoạch  đấu thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và dịch vụ vệ sinh Bệnh viện 2021 - 2022

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Thành viên Hội đồng

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

14h00 – A.308

Họp Tổ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Tổ xây dựng Quy chế

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

TS. Hoàng Cương

QLKH HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia lớp học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

CN. Trần Thanh Trúc

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT, CTXH và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 16/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa MTE

 

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

CNTT

BGĐ, Điều dưỡng trưởng, toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

Ths. Nguyễn Duy Anh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h30 – H.701

Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ DKVM và CĐHA

Bí thư

HCQT

DKVM

Các Đại biểu có giấy mời

15h00 – A. 203

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 17/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 18/04/2021
Nội dung đang được cập nhật...
Hướng dẫn khai bao y tế