TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Dành riêng cho cán bộ tự nhập bổ sung thông tin hồ sơ tại Bệnh viện Mắt Trung ương 

Tài liệu này đuợc xây dựng nhằm mục đích cung cấp những huớng dẫn cần thiết để nguời dùng có thể sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.