Thông báo - Hướng dẫn quy định, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt TW

Hướng dẫn quy định, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt TW

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BVMTW ngày 04/5/2020 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức như sau
Chúc mừng năm mới 2019