Mẫu đơn đăng ký hiến tặng Giác Mạc 

Hiến tặng Giác Mạc, ánh sáng cho người mù.

Download Mẫu đăng ký hiến tặng Giác Mạc ở dưới: 

 Đơn tự nguyện Hiến GM.doc

810 Go top

Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018