Tuần thứ 46 - từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
< Tuần 46 2018 >
Thứ Hai, Ngày 12/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30-A.308

Họp XD hồ sơ các gói thầu bổ sung và theo dự án về CNTT

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT, CNTT

Các thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa ĐM.

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A. 103

Họp Đảng ủy

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đảng ủy viên

Thứ Ba, Ngày 13/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

Thẩm định HSĐX 02 gói thầu thuộc dự án: bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT, VTKT

Các thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Đoàn kiểm tra bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên đoàn kiểm tra

Thứ Tư, Ngày 14/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – H. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa ĐM

GS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

Thứ Năm, Ngày 15/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

Thẩm định HSDT 03 gói thầu thuộc dự án: mua trang thiết bị y tế bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT, VTKT

Các thành viên Hội đồng

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

Bí thư

 

Đảng viên

13h30

Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Thành viên Tổ Quản lý

13h30 – A. 308

Họp Điều d­ưỡng trư­ởng.

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Tr­ưởng.

GĐ. Hiệp, HCQT, KHTH, CNK, CNTT, VTKT và Điều dư­ỡng trư­ởng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 16/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – H. 601

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

GS. TS Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 – A.308

Công đoàn Y tế VN kiểm tra bệnh viện

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên BCH CĐ

15h – A.205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 17/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 12/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30-A.308

Họp XD hồ sơ các gói thầu bổ sung và theo dự án về CNTT

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT, CNTT

Các thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa ĐM.

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A. 103

Họp Đảng ủy

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đảng ủy viên

Thứ Ba, Ngày 13/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

Thẩm định HSĐX 02 gói thầu thuộc dự án: bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT, VTKT

Các thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Đoàn kiểm tra bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên đoàn kiểm tra

Thứ Tư, Ngày 14/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – H. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa ĐM

GS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

Thứ Năm, Ngày 15/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

Thẩm định HSDT 03 gói thầu thuộc dự án: mua trang thiết bị y tế bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT, VTKT

Các thành viên Hội đồng

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

Bí thư

 

Đảng viên

13h30

Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Thành viên Tổ Quản lý

13h30 – A. 308

Họp Điều d­ưỡng trư­ởng.

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Tr­ưởng.

GĐ. Hiệp, HCQT, KHTH, CNK, CNTT, VTKT và Điều dư­ỡng trư­ởng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 16/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – H. 601

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

GS. TS Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 – A.308

Công đoàn Y tế VN kiểm tra bệnh viện

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên BCH CĐ

15h – A.205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 17/11/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 18/11/2018
Nội dung đang được cập nhật...
Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018