Tuần thứ 12 - từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019
< Tuần 12 2019 >
Thứ Hai, Ngày 18/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

09h00 – H.701

Khai giảng lớp Phẫu thuật Mộng khóa 11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQTQLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Phạm Minh Châu

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa KGM.

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 - XNTH

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Ths.Trần Anh Thư –

Phó Trưởng Khoa XNTH

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa XNTH

14h00 – D.701

Mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính thuốc – hóa chất – VTTH năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên hội đồng và các nhà thầu

15h30 - KSNK

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng Khoa KSNK – Chu Thị Bích Nguyệt

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa KSNK

Thứ Ba, Ngày 19/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Lê Xuân Cung

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

15h00 - ĐMMBĐ

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng Khoa ĐM-MBĐ –

CN.Hoàng Thị Thanh Hà

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa ĐM-MBĐ

Thứ Tư, Ngày 20/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt khoa MTE “Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều chỉnh quang học viễn thị cao ở trẻ em”

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 21/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 - BYT

Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo BYT

 

HCQT

Giám đốc

13h30 – D.701

Học Nghị quyết và chuyên đề Hồ Chí Minh

Báo cáo viên

HCQT

Các đảng viên trong BV

13h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 22/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

QLKH

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình bệnh án Khoa Glocom

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện th­ường kỳ.

Tr­ưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 - GMHS

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Ths.Đoàn Thu Lan –

Phó Trưởng Khoa GMHS

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa GMHS

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 23/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 18/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

09h00 – H.701

Khai giảng lớp Phẫu thuật Mộng khóa 11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQTQLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Phạm Minh Châu

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa KGM.

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 - XNTH

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Ths.Trần Anh Thư –

Phó Trưởng Khoa XNTH

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa XNTH

14h00 – D.701

Mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính thuốc – hóa chất – VTTH năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên hội đồng và các nhà thầu

15h30 - KSNK

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng Khoa KSNK – Chu Thị Bích Nguyệt

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa KSNK

Thứ Ba, Ngày 19/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Lê Xuân Cung

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

15h00 - ĐMMBĐ

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng Khoa ĐM-MBĐ –

CN.Hoàng Thị Thanh Hà

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa ĐM-MBĐ

Thứ Tư, Ngày 20/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt khoa MTE “Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều chỉnh quang học viễn thị cao ở trẻ em”

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 21/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 - BYT

Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo BYT

 

HCQT

Giám đốc

13h30 – D.701

Học Nghị quyết và chuyên đề Hồ Chí Minh

Báo cáo viên

HCQT

Các đảng viên trong BV

13h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

HCQT

Bộ Môn

Học viên lớp ĐH mắt

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 22/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

QLKH

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình bệnh án Khoa Glocom

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện th­ường kỳ.

Tr­ưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 - GMHS

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Ths.Đoàn Thu Lan –

Phó Trưởng Khoa GMHS

Ths.Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

CBVC khoa GMHS

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 23/03/2019

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 24/03/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019