Tuần thứ 17 - từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019
< Tuần 17 2019 >
Thứ Hai, Ngày 22/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Trần Minh Anh

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 23/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt 21

Ths. Nguyễn Duy Anh

HCQT

Bộ môn

Giảng viên & học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 24/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học Sinh hoạt khoa học tiếng Anh – Khoa Tạo hình thẩm mỹ

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Hoàng Xuân Hương

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

16h00 – A.308

Họp HĐ thuốc và điều trị

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

14h30 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt 21

Ths. Hà Thu Hà

HCQT

Bộ môn

Giảng viên & học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 25/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.308

Họp bệnh nhân cấp viện cuối tháng

Ths. Hoàng Minh Anh

HCQT

Bệnh nhân các Khoa, KHTH, HCQT, P.ĐD và nhà ăn

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐHCK + CH

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Bộ môn

Giảng viên và học viên

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

15h00 – D.701

Bình bệnh án – Đoàn thanh niên Chi đoàn MTE

Ths. Trần Thu Hương

HCQT

Đại diện: BGĐ, KHTH, PĐD, Dược, lãnh đạo Khoa KGM và các đoàn viên trong BV

Thứ Sáu, Ngày 26/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KGM

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bầu ABC

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Ban Giám đốc

15h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 27/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 22/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Trần Minh Anh

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 23/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt 21

Ths. Nguyễn Duy Anh

HCQT

Bộ môn

Giảng viên & học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 24/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học Sinh hoạt khoa học tiếng Anh – Khoa Tạo hình thẩm mỹ

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Hoàng Xuân Hương

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

16h00 – A.308

Họp HĐ thuốc và điều trị

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

14h30 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐH mắt 21

Ths. Hà Thu Hà

HCQT

Bộ môn

Giảng viên & học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 25/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.308

Họp bệnh nhân cấp viện cuối tháng

Ths. Hoàng Minh Anh

HCQT

Bệnh nhân các Khoa, KHTH, HCQT, P.ĐD và nhà ăn

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐHCK + CH

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Bộ môn

Giảng viên và học viên

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

HCQT

QLKH

Giảng viên và học viên

15h00 – D.701

Bình bệnh án – Đoàn thanh niên Chi đoàn MTE

Ths. Trần Thu Hương

HCQT

Đại diện: BGĐ, KHTH, PĐD, Dược, lãnh đạo Khoa KGM và các đoàn viên trong BV

Thứ Sáu, Ngày 26/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KGM

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bầu ABC

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Ban Giám đốc

15h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 27/04/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 28/04/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019