Tuần thứ 15 - từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020
< Tuần 15 2020 >
Thứ Hai, Ngày 06/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Giao ban trực tuyến

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

BGĐ, CNTT, BS trực.

13h30 – A. 308

Họp Đảng ủy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

Các đảng ủy viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa KGM .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 07/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CTM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A. 308

Họp về xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Tổ xây dựng giá

Thứ Tư, Ngày 08/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.308

Họp Hội đồng KHKT trực tuyến về danh mục bệnh nhân cấp cứu

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

- Giám đốc, CNTT trực tiếp

- Thành viên Hội đồng KHKT trực tuyến

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH, Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 09/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi Bộ thường kỳ

Bí thư

 

Các đảng viên

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A. 308

Trực tuyến

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

CNTT

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT, CTXH và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 10/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Hai, Ngày 06/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Giao ban trực tuyến

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

BGĐ, CNTT, BS trực.

13h30 – A. 308

Họp Đảng ủy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

Các đảng ủy viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa KGM .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 07/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CTM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A. 308

Họp về xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Tổ xây dựng giá

Thứ Tư, Ngày 08/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.308

Họp Hội đồng KHKT trực tuyến về danh mục bệnh nhân cấp cứu

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

- Giám đốc, CNTT trực tiếp

- Thành viên Hội đồng KHKT trực tuyến

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH, Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 09/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi Bộ thường kỳ

Bí thư

 

Các đảng viên

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A. 308

Trực tuyến

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

CNTT

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT, CTXH và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 10/04/2020

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 11/04/2020
Nội dung đang được cập nhật...
Chủ nhật, Ngày 12/04/2020
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019