Tuần thứ 42 - từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
< Tuần 42 2019 >
Thứ Hai, Ngày 14/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 – A. 308

Họp Hội đồng KHKT thông qua cấu hình kỹ thuật trang thiết bị y tế (dưới 500 triệu đồng) bằng nguồn Quỹ PTHĐSN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp sinh viên Y5 – Khoa Y dược, Đại học Quốc gia

TS. Nguyễn Quốc Anh

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Dịch kính võng mạc khóa 11

TS. Thẩm Trương Khánh Vân

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Ba, Ngày 15/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa DKVM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 - A. 308

Họp Đoàn tự đánh giá kiểm tra chất lượng Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện

Thứ Tư, Ngày 16/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Dịch kính Võng mạc “Laser induced macular hole“

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h30 – A. 308

Họp rà soát giá dịch vụ

Thss. Hoàng Minh Anh

HCQT

KHTH, TCKT, KB&ĐTNT

Thứ Năm, Ngày 17/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – H. 601

Tập huấn về phương pháp 5S và phổ biến thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa

Ths. Nguyễn Diệu Linh

HCQT

KHTH

Màng lưới quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

13h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

 

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h00 – A.203

Họp Hội đồng xây dựng Kế hoạch thuê dịch vụ Bảo vệ cơ quan năm 2020

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

15h00 – H. 701

Họp BCH Đoàn thanh niên mở rộng

Ths. Trần Trung Kiên

HCQT

BCH Đoàn TN và các Bí thư chi đoàn

15h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 18/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 19/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 14/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 – A. 308

Họp Hội đồng KHKT thông qua cấu hình kỹ thuật trang thiết bị y tế (dưới 500 triệu đồng) bằng nguồn Quỹ PTHĐSN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp sinh viên Y5 – Khoa Y dược, Đại học Quốc gia

TS. Nguyễn Quốc Anh

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Dịch kính võng mạc khóa 11

TS. Thẩm Trương Khánh Vân

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Ba, Ngày 15/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa DKVM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 - A. 308

Họp Đoàn tự đánh giá kiểm tra chất lượng Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện

Thứ Tư, Ngày 16/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Dịch kính Võng mạc “Laser induced macular hole“

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h30 – A. 308

Họp rà soát giá dịch vụ

Thss. Hoàng Minh Anh

HCQT

KHTH, TCKT, KB&ĐTNT

Thứ Năm, Ngày 17/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – H. 601

Tập huấn về phương pháp 5S và phổ biến thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa

Ths. Nguyễn Diệu Linh

HCQT

KHTH

Màng lưới quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

13h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

 

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h00 – A.203

Họp Hội đồng xây dựng Kế hoạch thuê dịch vụ Bảo vệ cơ quan năm 2020

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

15h00 – H. 701

Họp BCH Đoàn thanh niên mở rộng

Ths. Trần Trung Kiên

HCQT

BCH Đoàn TN và các Bí thư chi đoàn

15h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 18/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – A. 205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

Thứ Bảy, Ngày 19/10/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 20/10/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019