Danh Mục Dịch Vụ Kỹ Thuật Được Thực Hiện Tại BV Mắt TW 

Quyết Định 15 phê duyệt 639 danh mục Dịch Vụ Kỹ Thuật tại Bệnh Viện Mắt TW
Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018