Biên bản kiểm tra, đánh giá hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống mù lòa tỉnh 

Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018