Biên bản kiểm tra, đánh giá hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống mù lòa tỉnh 

Chúc mừng năm mới 2019