Bảng kiểm quy trình xác nhận người bệnh và dịch vụ cung cấp cho người bệnh 

Xác định đúng người bệnh trước khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn: chích chắp lẹo, bơm rửa lệ đạo, thay băng, cắt chỉ, nhỏ thuốc, ….

Tiêu chuẩn đánh giá:

CÓ: thực hiện đầy đủ.

KHÔNG: thực hiện chưa đầy đủ, chưa thực hiện, thực hiện sai.


 

STT

 

NI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

 

KHÔNG

 

Xác định đúng người bệnh khi cung cấp các dịch vụ y tế

1

Tuân thủ nguyên tắc thực hiện

 

 

Xác định đúng người bệnh trước khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn: chích chắp lẹo, bơm rửa lệ đạo, thay băng, cắt chỉ, nhỏ thuốc, ….

2

Tuân thủ nguyên tắc thực hiện

 

 

3

Xác định đúng thủ thuật cần thực hiện

 

 

4

Căn cứ theo hồ sơ bệnh án để thực hiện thủ thuật.

 

 

 

5

Nếu thông tin sai sót, thiếu hoặc nhầm lẫn người thực hiện thủ thuật

phải hỏi lại bác sĩ ra y lệnh.

 

 

 

Xác định đúng người bệnh trước khi lấy bệnh phẩm xét nghiệm

6

Tuân thủ nguyên tắc thực hiện

 

 

 

7

Đối chiếu thông tin trên giấy xét nghiệm và các chỉ định trong hồ sơ

bệnh án/sổ khám bệnh

 

 

8

Đối chiếu thông tin trên mẫu bệnh phẩm với giấy chỉ định xét nghiệm

 

 

9

Ghi các thông tin lên ống xét nghiệm trước sự có mặt của người bệnh.

 

 

 

 

10

Các thông tin trên giấy và mẫu bệnh phẩm phải đầy đủ, chính xác, rõ

ràng. Nếu chưa chính xác, không rõ ràng như: nhãn xét nghiệm bị mờ, nhoè chữ phải kiểm tra và thực hiện lại các bước trên; nếu sửa chữa phải có chữ ký xác nhận tên nhân viên y tế khi thực hiện.

 

 

 

Xác định đúng người bệnh trước khi tiến hành thủ thuật, phẫu thuật

11

Tuân thủ nguyên tắc thực hiện

 

 

 

 

12

Thực hiện đúng quy trình “Bàn giao người bệnh trước khi tiến hành thủ

thuật, phẫu thuật và tiếp nhận người bệnh sau phẫu thuật” Sử dụng bảng kiểm an toàn thủ thuật, phẫu thuật

 

 

 

 

15898 Go top