Công khai đấu thầu 02 danh mục thiết bị y tế phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ