Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả trúng thầu mua sắm vật tư tiêu hao năm 2020