Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm vật tư tiêu hao Thủy tinh thể 2020