HƯỚNG DẪN : Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên, tổ chức đảng Bệnh viện Mắt TW năm 2020

Đảng ủy Bệnh viện Mắt TW xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ, đảng viên triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chi bộ, đảng viên năm 2020 như sau
Trang 3 trong 3 << < 1 2 3